Рентні відносини у морській господарській діяльності

Vladymir N. Parsyak, Marina B. Solesvik

Анотація


Спираючись на погляди попередників, розглянуто сутність ренти та рентних відносин як найважливішої економіко-правової категорії. Підкреслено зростання її ролі разом з бурхливим розвитком морської господарської діяльності в світі і обумовленого ним зникненням найважливіших ресурсів, що забезпечують життєдіяльність людини. Викладені негативні наслідки легковажного ставлення влади до вдосконалення рентних відносин. Систематизовані види рентних виплат, які набули розповсюдження в Україні, функції, які вони виконують, а також види ставок та області їхнього застосування. Продемонстровано методики розрахунку суми ренти, яку вилучають у бізнесу. Сформульовано висновок, що, рентні відносини у даній сфері, методи розрахунку ставків плати за використані морські ресурси, способи вилучення рента в дохід держави та місцевих бюджетів, механізми її подальшого використання є складаними науковими проблемами, що потребують ретельних досліджень.


Ключові слова


економіка моря; рента; рентні відносини; рентний дохід; рентні платежі; види ренти; ставки рентних платежів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Parsyak V. N. Teoriya instutsionalizma i budushchee sudostroyeniya Ukrainy [Institutionalism theory and the future of Ukrainian shipbuilding industry]. Sudostroyenie i morskaya infrastruktura — Shipbuilding and marine infrastructure, 2015, no. 4, pp. 173 – 188.

Voytolovskiy G. K. Razmyshleniya o rybalovstve: poisk podkhodov k ustoychivomu razvitiyu [Reflections on fishing: a search for approaches to sustainable development]. Moscow, SOPS Publ., 2003. 124 p.

Spasenko P., Kosakovskyi D. Brakonieriv v Ukraini dopomozhut poboroty smartfony [Smartphones to help fight poaching in Ukraine]. — Available at: http://podrobnosti.ua/2183282-brakonrv-v-ukran-dopomozhut-poboroti-smartfoni.html.

Ukrainska rybna haluz na mezhi znyknennia [Ukrainian fishing industry on the verge of diappearance]. Available at: http://asn.in.ua/ua/news/publishing/97553-85-importnojj-produkcii-i-sokrashhenie-potrebleni.html.

Mironenko V. Kuda plyvet nasha ryba? [Where does our fish swim?]. Available at: http://zavarnik.biz/kudaplyvyot-nasha-ryba.

Chleny pravleniya Natsionalnoy aktsionernoy kompanii «Neftegaz Ukrainy» poluchili voznagrazhdenie 50,8 mln griven za 2016 g [Members of the management board of the National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine were rewarded with 50.8 million hryvnias in 2016]. Available at: https://ukranews.com/news/523742-chleny-pravlenyyaneftegaza-poluchyly-voznagrazhdenye-508-mln-gryven-za-2016.

Kalachova H. Vony ne platiat derzhavi. 100 naibilshykh borzhnykiv Ukrainy [They do not pay to the state. 100 largest debtors of Ukraine]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/22/627873/.

Smit A. A. Issledovanii o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations]. Available at: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf.

Ricardo R. Principles of Political Economy and Taxation. Available at: http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf.

Kiotckii protokol do Ramkovoi konventsii Orhanizatsii Obiednanykh natsii pro zminu klimatu [Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_801.

Hlava Minekolohii: V Ukraini neobkhidno pidniaty mizernyi podatok na vykydy СО2 [Head of the Ministry of Environmental Protection: Ukraine needs to raise a tax on CO2 emissions]. Available at: http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/glava-minekologiji-v-ukrajini-neobhidno-pidnjati-mizernij-podatok-na-vikidi-so2-2030691.html.

Marshall A. Prinzipy ekonomicheskoy nauki [Principles of economics]. Available at: http://eteor.at.ua/_ld/0/20_HFk.pdf.

Marx K. Sochineniya [Writings]. Moscow, Politicheskaya literature Publ., 1960. 907 p.

Samuelson P. Ekonomika [Economics]. Available at: http://bibliotekar.ru/biznes-64/index.htm.

Osadcha T. S. Istorychna universalnist renty [Historical versatility of rental income]. Visnyk ZHDTU — Journal of Zhytomyr State Technological University, 2014, no. 4 (70), pp. 277 – 280.

Holian V. Vodna renta: chy ye rezervy zrostannia nadkhodzhen do Zvedenoho biudzhetu Ukrainy [Water rent: Are there any reserves for growth in revenues of the Consolidated Budget of Ukraine?]. Available at: http://ua-ekonomist.com/16250-vodna-renta-chi-ye-rezervi-zrostannya-nadhodzhen-do-zvedenogo-byudzhetu-ukrayini.html.

Boiko M. H. Osoblyvosti utvorennia renty v turyzmi [Special features of the formation of rent in tourism]. Available at: http://tourlib.net/statti_ukr/bojko5.htm.

Konventsiia OON z morskoho prava [United Nations Convention on the Law of the Sea]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057.

Parsyak V. N. Pravovi rezhymy morskykh prostoriv yak factor hospodarskoi diialnosti [Legal regimes of sea spaces as a factor of economic activity]. Sudnobuduvannia i morska infrastruktura — Shipbuilding and marine infrastructure, 2016, no. 1 – 2, pp. 108 – 129.

Parsyak V. N. Ekonomicheskye resursy mirovogo okeana [Economic resources of the World Ocean]. Sudostroyenie i morskaya infrastruktura — Shipbuilding and marine infrastructure, 2017, no. 1(7), pp. 138 – 152.

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho seredovyshcha» [The Law of Ukraine “On Environmental Protection”]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Derzhavnyi biudzhet Ukrainy: Dodatky 1 – 12. [State Budget of Ukraine: Appendices 1-12]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19.

Sokur Ye. Deiaki aktualni pytannia pravovoho reguliuvannia rentnykh platezhiv v Ukraini [Some relevant issues of legal regulation of rent payments in Ukraine]. Available at: gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/deyaki-aktualni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-rentnih-platezhiv-v-ukrayini.html

Pro zatverdzhennia Poriadku i umov vykorystannia rybnykh ta inshykh vodnykh zhyvykh resursiv vukliuchnoi(morskoi) ekonomichnoi zony Ukrainy. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.08.1999 r., № 1419 [On Approval of the Procedure and Terms of Use of fish and other aquatic living resources of the exclusive (marine) economic zone of Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1419 dated 13.08.1999]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1490-99-%D0%BF.

Polozhennia pro poriadok nadannia platnykh posluh orhanamy rybookhorony Derzhavnoho komitetu rybnoho hospodarstva Ukrainy [Provisions on the procedure of providing paid services by the fish protection authorities of the State Fishery Committee of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0695-98.

Litsenziini umovy provadzhennia hospodarskoi diialnosti z promyslovoho vylovu vodnykh bioresursiv za mezhamy yurysdyktsii Ukrainy [Licensing conditions for the conduct of industrial harvesting of aquatic biological resources outside the jurisdiction of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2016-%D0%BF/

paran8#n8.

Zakon Ukrainy «Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti» [Law of Ukraine “On licensing of different types of economic activities”]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page.

Litsenziini umovy provadzhennia hospodarskoi diialnosti, poviazanoi z promyslovym vylovom ryby, krim vnutrishnikh vodoim (stavkiv) hospodarstv [Licensing conditions for the conduct of industrial fishing except for internal reservoirs (ponds) of fishing farms]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0983-13.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page38?text=%D0%E5%ED%F2%E0.

Instruktsiia pro poriadok obchyslennia ta vnesennia platezhiv za spetsialne vykorystannia rybnykh ta inshykh vodnykh zhyvykh resursiv [Instruction on the procedure for calculating and submitting fees for the special use of fish and other aquatic living resources]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0017-00.

Poriadok spravliannia zboru za spetsialne vykorystannia rybnykh ta inshykh vodnykh zhyvykh resursiv [Procedure for levying a fee for the special use of fish and other aquatic living resources]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/449-98-%D0%BF.

Klasyfikatsiia zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn derzhavnoho fondu nadr [Classification of mineral reserves and resources of the state fund of mineral reserves]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/432-97-%D0%BF.

Metodyka vyznachennia rozmiru platy za vykorystannia na umovakh orendy akvatorii (vodnoho prostoru) vnutrishnikh morskykh vod, terytorialnoho moria, vykliuchnoi (morskoi) ekonomichnoi zony Ukrainy dlia tsilei akvakultury (marykultury) [Method of determining the amount of payment for the use of the water area of inland seas, territorial sea, exclusive (marine) economic zone of Ukraine for the purposes of aquaculture (mariculture) under the terms of lease]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1066-2015-%D0%BF#n8.

Kak razmer portovykh sborov vliyayet na ekonomiku Ukrainy [How the port fee rate affects the economy of Ukraine]. Available at: https://biz.censor.net.ua/resonance/3024763/kak_razmer_portovyh_sborov_vliyaet_na_ekonomiku_ukrainy.

Poriadok spravliannia ta rozmiry stavok portovykh zboriv [Levy procedure and rates of port fees]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13/page.

Holian V. Renta za nadra: chomu derzhbiudzhet maie otrymuvaty bilshe [Rent for the bowels of the earth: why the state budget should receive more]. Available at: https://mind.ua/openmind/20173492-renta-za-nadra-chomu-derzhbyudzhet-mae-otrimuvati-bilshe/.
DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20170223