Тестування комп'ютерної програми моделі динаміки морської прив'язної системи з гнучким зв'язком

Kostiantyn S. Trunin

Анотація


Проведено тестування розробленої на основі алгоритму комп'ютерної програми моделі динаміки морської прив'язної системи (МПС), що показало працездатність програми й дозволило здійснити її перевірку.

Ключові слова


комп’ютерна програма; алгоритм динаміки МПС з гнучким зв’язком (ГЗ); модель динаміки МПС; гнучкий зв’язок (ГЗ); тестування комп’ютерної програми

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Аbramova N. Т. Kiberneticheskaya model i postroeniye teorii [Cybernetic model and construction of theory]. Eksperiment. Model. Teoriya [Experiment. Model. Theory]. Мoscow, Nauka, 1982, pp. 168 – 182.

Babkin G. V. Оtsenkа energeticheckikh kharakteristik dvukhzvennoy privyaznoy podvodnoy sistemy s buyem-otvoditelem [Assessment of the energy characteristics of a two-connection underwater tethered system with an otter-buoy]. Druha Mizhnarodna naukova-tekhnichna konferentsiia “Problemy energozberezhennia i ekologii sudnobuduvannia” [Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Problems of Energy Conservation and Shipbuilding Ecology”]. Mykolaev, UDMTU Publ, 1998.

Bugayenko B. А. Dinamika sudovykh spuskopodyemnykh operatsiy [Dynamics of ship launching and lifting operations]. Кyiv, Naukova dumka Publ., 2004. 320 p.

Formalnaya verifikatsiya [Formal verification]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Формальная_верификация.

Gerts G. Sootnosheniye mezhdu eksperimentom, modelyu i teoriey v protsesse estestvennogo poznaniya [Correlation between experiment, model and theory in the process of natural cognition]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 333 p.

Zagnitkо А. P., Shchukina І. А. Velykyi tlumachnyi slovnyk. Suchasna ukrainska mova [Modern Ukrainian language]. Donetsk, ТОV VКF «BАО» Publ., 2008. 704 p.

Kаziev V. М. Vvedenie v informatiku: Lektsii. Меtody razrabotki i analiza algoritmov [Introduction to Informatics: Lectures. Methods for developing and analyzing algorithms]. Available at: www.intuit.ru/intuituser/userpage/v_m_kaziev.

Kоsenkov V. М. Кratkiy kurs lektsiy po chislennym metodam [Brief course of lectures on numerical methods]. Nikolaev, NUK Publ., 2012. 73 p.

Kuznetsov I. V. О sootnoshenii struktury nauchnoy teorii i struktury obyekta [On the relationship between the structure of scientific theory and the structure of an object]. Ocherki istorii i teorii nauki [Essays on History and Theory of Science]. Мoscow, Nauka Publ., 1969. 236 p.

Nalimov V. V., Golikova T. I. Logicheskiye osnovaniya planirovaniya experimenta [Logical bases for experiment planning]. Мoscow, Nauka Publ., 1976. 348 p.

Nuzhnyy S. N. Оsobennosti proektirovaniya kabel-trosov dlya samokhodnykh privyaznykh apparatov [Special features of designing tethers for self-propelled underwater vehicles]. Respublikanskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk elektrychnogo mashynobuduvannia ta elektroobladnannia [Republican Interdepartmental Scientific and Technical Collection for Electrical Machine Building And Electrical Equipment]. Оdesa, 1998. 224 p.

Pаul Z. Evristicheskaya funktsiya matematiki v protsesse nauchnogo poznaniya [Heuristic function of mathematics in the process of scientific knowledge]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory.]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 333 p.

Slovar inostrannykh slov [Dictionary of foreign words]. Moscow, Rus. yaz. Publ., 1989, issue 18. 624 p.

Slovar pо kibernetike [Dictionary of cybernetic terms]. Кiev: Glavnaya redaktsiya Ukrainskoy Sovetskoy Entsiklopedii imeni М. P. Bazhana, issue 2. 751 p.

Solovyev S. V., Tsoy R. I., Grinkrug L. S. Теchnologiya razrabotki prikladnogo programmnogo obespecheniya [Technology of application software development]. Мoscow, Аkademiya Estestvoznaniya, 2011. Available at: http://express.rae.ru.

Теstirovaniye program na EVM. Оsnovnie etapy resheniya zadach na EVM [Testing programs on a computer. Basic stages of solving problems on a computer]. Available at:

www.intuit.ru/intuituser/userpage/v_m_kaziev.

Тronin Yu. N., Маslenchenkov Yu. S. Upravlencheskiye resheniya [Management decisions]. Мoscow, UNITI–DАNА Publ., 2004. 310 p.

Тrunin K. S. Klasyfikatsiia morskykh pryviaznykh system [Classification of marine tethered systems]. Sb. nauk. prats Sevastopolskogo viiskovo-morskogo ordena Chervonoi Zirky in-tu іm. P. S. Nаkhіmоvа – Collection of scientific papers of the Nakhimov Sevastopol Naval Institute of the Order of the Red Star, 2009, issue 1(16), pp. 77 – 89.

Тrunin K. S. Matematicheskaya model gibkoy svyazi v sostave morskoy privyaznoy sistemy [Mathematical model of the flexible connection within a marine tethered system]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference “Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, 2015, pp. 300 – 304.

Тrunin K. S. Algoritm modelirovaniya dinamiki morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazy [Algorithm of modeling of the dynamics of a marine tethered system with flexible connection]. Materialy vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Pidvodna tekhnika i tekhnologiia” [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation “Underwater Equipment and Technology”]. Mykolaiv, 2014, part 1, pp. 36 – 42.

Тrunin K. S. Kompyuternaya model dinamiki morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazyu [Сomputer model of the dynamics of a marine tethered system with flexible connection]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”.]. Mykolaiv, 2016, pp. 296 – 298.

Тrunin K. S. Тestirovanie kоmpyuternoy programmy modeli dinamiki morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazyu [Testing of the computer program of the model for the dynamics of a marine tethered system with flexible connections]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, 2016. pp. 298 – 303.

Тyukhtin V. S., Vovk S. N. О gnoseologicheskom statuse matematicheskoy teorii experimenta [On the gnoseological status of mathematical theory of experiment]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory.]. Moscow, Nauka Publ., 1982, pp. 62 – 75.

Shtoff V. А. Мodelirovanie i filosofiya [Modeling and philosophy]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory.]. Мoscow, Nauka Publ., 1966. 234 p.




DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20170114