Управління якістю освіти НУК за програмою «3 + Х» з Міжнародним морським коледжем Чжецзян

Alexander S. Ryzhkov

Анотація


Проведено розрахунок кількісної оцінки якості викладання Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова за спільною навчальною програмою «3+Х» з Міжнародним морським коледжем Чжецзян. Отримані результати дають можливість вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг.

Ключові слова


кількісна оцінка якості; принципові підходи управління проектами; міжнародна освітня програма

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bobrytska V. I. Mobilnist yak kliuchovyi pryntsyp formuvannia yevropeiskoho osvitnoho prostoru [Mobility as a key principle of formation of European educational space]. Yevropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu № 3 (dodatok 2) [European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Process number 3 (Annex 2)]. Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys “Vyshcha osvita Ukrainy” – Theoretical scientific and methodological journal “Higher Education in Ukraine”, 2013, pp. 234 – 238.

Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process. Available at: http://www.Eurydice.org.

The Bologna Process 2020 – The European, Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-Ia-Neuve, 2009. Available at: http://www.bologna2009benelux.org.

Calculations based on the data from UNDP, Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York, 2013.

Voznyy A. M., Dragomirov V. V., Kazarezov A. Ya., Koshkin K. V. Modeli, metody i algoritmicheskoe obespechenie proektov i programm razvitiya naukoemkikh proizvodstv [Models, methods and algorithmic support of projects and programs for the development of high-tech industries]. Mykolaiv, NUK Publ., 2015. 194 p.

Ryzhkov S. S. Otchet rektora za 5 let raboty [Rector’s report for 5 years of work]. Izdatelstvo NUK Publ., 2013.

Sayt Ministerstva obrazovaniya i nauki Ukrainy [The website of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: http://www.mon.gov.ua.

Ryzhkov A. S. Upravleniye mezhdunarodnymi obrazovatelnymi proektami Natsionalnogo universiteta korablestroeniya na primere ukrainsko-kitayskogo sotrudnichestva [Management of international educational projects of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding on the example of the Ukrainian-Chinese cooperation]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK – Collection of Scientific Publications of NUOS, 2014, no. 6, pp. 84 – 91.

Bushuiev S. D. Kerivnytstvo z pytan proektnoho menedzhmentu [Reference book on Project Management]. Kyiv, Dilova Ukraina Publ., 2000. 196 p.

Burkov N. V., Novikov D. A. Modeli i mekhanizmy teorii aktivnykh sistem v upravlenii kachestvom podgotovki spetsialistov [Models and mechanisms of the theory of active systems in management of the quality of specialists’ training]. Moscow, Issledovatelskiy tsentr problem upravleniya kachestvom podgotovki spetsialistov Publ., 1998.

Zinnurov U. G., Guzairov M. B. Otsenka zatrat na podgotovku spetsialistov v zavisimosti ot kvalifikatsionnykh trebovaniy k vypuskniku [Assessment of the costs for specialists’ training depending on the qualification requirements for the graduate]. Moscow, Its Publ., 1991.

Khotomlianskyi O., Derevianko T. Formuvannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv VNZ [Formation of the balanced system of the higher educational institution indicators]. Osvita i upravlinnia – Education and Management. 2005, ch. 8., no. 2, pp. 49–53.

Khotomlianskyi O., Derevianko T. Metodychni pytannia otsiniuvannia rezultativ profesiinoi diialnosti profesorsko-vykladatskoho skladu vyshchoho navchalnoho zakladu [Methodological issues of evaluation of the results of professional activity of the academic teaching staff of a higher educational institution]. Osvita i upravlinnia – Education and Management. 2006, ch. 9., no. 3–4, pp. 145–151.

Balykhin G. A. Upravlenie razvitiem obrazovaniya: organizatsionno-ekonomicheskiy aspect [Management of the education development: the organizational and economic aspect]. Moscow, Ekonomika Publ., 2003. 428 p.

Ryzhkov A. S. Sozdaniye universalnoy vychislitelnoy programmy dlya upravleniya kachestvom obrazovatelnykh uslug NUK na mezhdunarodnoy arene [Creation of a universal computing program to control the quality of educational services provided by NUOS in the international arena]. Zbirnyk naukovykh prats NUK – Collection of scientific publications of NUOS. Mykolaiv, NUK Publ., 2017, no. 3.

Ryzhkov A. S. Upravlenie kachestvom obrazovaniya NUK po programme «2+2» s Mezhdunarodnym morskim kolledzhem Chzhetszyan [Management of the education quality at nuos for the “2+2” joint educational program with the Zhejiang international maritime college]. Zbirnyk naukovykh prats NUK – Collection of scientific publications of NUOS. Mykolaiv, NUK Publ., 2017, no. 2, pp. 69–75.
DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20170116