Класифікація глибоководних археологічних проектів з використанням засобів морської робототехніки

Anatolii V. Nadtochіi

Анотація


На підставі виконаного аналізу розроблено класифікацію глибоководних археологічних проектів, які виконуються за допомогою засобів морської робототехніки, а саме телекерованих підводних апаратів. В якості основних класифікаційних ознак проектів запропоновано: археологічну цінність артефакту, тип підводного апарату, глибину розташування артефактів, відстань від берегової лінії, місце базування підводного апарату, термін виконання робіт за проектом, вид досліджень (робіт), вартість проекту, рівень кооперації, тип обладнання, рівень артефактності проекту, гідрологічні та метеорологічні умови, що існували під час виконання проекту, кількість задіяних підводних апаратів та членів команди операторів. Розроблена класифікація є основою при архівації глибоководних археологічних проектів та розробці моделей проактивного управління.


Ключові слова


підводна археологія, проект, управління, класифікація, архівація, модель, проактивне управління

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ballard R. D., Hiebert F. T., Coleman D. F., Ward C., Smith J., Willis K., Foley B., Croff K., Major C., Torre F. Deepwater Archaeology of the Black Sea: The 2000 Season at Sinop, Turkey. American Journal of Archaeology, 2001, vol. 105, no. 4, pp. 607-623.

Green J. N. Maritime Archaeology. Underwater Archaeology: The NAS Guide to Principles and Practice: a technical handbook. London : Elsevier Academic Press, 2009.

Blintsov V. S., Voronov S. O. Bazovi tekhnolohii zastosuvannia pidvodnykh aparativ-robotiv dlia zadach moskoi arkheolohii [Basic technologies of application of the underwater robotic vehicles for the tasks of maritime archeology]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi : Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Technical Conference “Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, NUK Publ., 2010, pp. 389 – 391.

Blintsov V. S., Iievliev M. M., Nadtochii A. V., Chubenko O. V. Kontseptsiia udoskonalennia upravlinnia proektamy robotyzatsii pidvodnykh arkheolohichnykh doslidzhen [The concept of improvement of the project management for robotic automation of underwater archaeological research]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system [Management of Development of Complex Systems]. Kyiv, KNUBA Publ., 2016, no. 26, pp. 21 – 29.

Blintsov V. S., Voronov S. O., Nadtochii A. V. Aktualni zadachi vdoskonalennia zakonodavchoi ta normatyvnoi bazy yak skladovi proektiv zberezhennia ta muzeiefikatsii pidvodnoi kulturnoi spadshchyny Ukrainy [Current issues of improving the legislative and regulatory framework as components of the projects on preservation and museumification of the underwater cultural heritage of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of scientific publications of NUOS]. Mykolaiv, NUK Publ., 2012, no. 2 (443), pp. 109 – 114.

Babkin H. V. Modeli upravlinnia robototekhniky : Avtoref. Diss. [Project management models for marine robotics]. Mykolaiv, 2016. 23 p.

Nazarov V. V. Gidroarkheologicheskaya karta Chernomorskoy akvatorii Ukrainy (pamyatniki antichnoy i srednevekovoy epokh) [Hydroarchaeological map of the Black Sea water zone belonging to Ukraine (ancient and medieval artefacts)]. Kyiv, Ctilos Publ., 2003. 160 p.

Blavatskiy V. D., Koshelenko G. A. Otkrytie zatonuvshego mira [The discovery of a sunken world]. Akademiya nauk SSSR [The USSR Academy of Sciences]. Moscow, AN SSSR Publ., 1963. 108 p.

Voronov S. O. Entsyklopediia morskykh katastrof Ukrainy : (zatonuli pamiatky antych., serednovich. i novit. istorii : zalyshky mist i poselen, viisk. korabli, tsyvil. sudna, avia- ta bronetekhnika) [Encyclopedia of sea catastrophes of Ukraine (sunken monuments of the ancient, medieval, and contemporary history: remains of towns and settlements, naval and civil ships, aircrafts and armored vehicles)]. Kyiv, Bohdana Publ., 2008. 848 p.

Zelenko S. M. Pidvodna arkheolohiia Krymu [Underwater archaeology of the Crimea]. Kyiv, VD «Stylos» Publ., 2008. 272 p.

Kharitonov Yu. N. Model proaktivnogo upravleniya v proektakh rekonstruktsii munitsipalnykh sistem teplosnabzheniya [Proactive management model in the projects of reconstruction of municipal heating systems]. Visnyk inzhenernoi akademii Ukrainy [Bulletin of the Engineering Academy of Ukraine]. Kyiv, 2010, no. 3 – 4, pp. 284 – 287.

Remotely Operated Vehicles of the World. Oilfield Publications Limited, 1996. 273 p.

Blintsov V. S. Privyaznye podvodnye sistemy [Tethered underwater systems]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1998. 232 p.

Mochlan M. The Role of Micro-ROVs in Maritime Safety and Security. Mochlan Marine Sciences, 2005. 44 p.

Christ R. D., Wernli R. L., Sr. The ROV Manual: A User Guide for Observation Class Remotely Operated Vehicles. Elsevier, 2007. 308 p.

Christ R. D., Moore S. W., Bohm H., Jensen V.. Underwater Robotics: Science, Design & Fabrication. Marine Advanced Technology Education (MATE) Center, 2010. 770 p.

Ryzhkov S. S., Blintsov V. S., Yehorov H. V., Zhukov Yu. D., Kvasnytskyi V. F., Koshkin K. V., Krivtsun I. V., Niekrasov V. O., Cevriukov V. V., Solonichenko Yu. V. Stvorennia universalnykh transportnykh suden i zasobiv okeanotekhniky [Creating versatile transport vessels and means of ocean engineering]. Mykolaiv, NUK Publ., 2011. 340 p.

GOST R 56960. Natsionalnyy standart Rossiyskoy Federatsii. Apparaty neobitaemye podvodnye. Klassifikatsiya. [State Standard GOST R 56960 of the Russian Federation. Uninhabited underwater vehicles. Classification]. Moscow, Standartinform Publ., 2016.

Kharitonov Yu. N. Upravlenie proektami rekonstruktsii na osnove artefaktnykh platform [Reconstruction project management on basis of artefact platforms]. Aviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii: nauch.-tekhn. zhurnal [Aerospace Engineering and Technologies]. Kharkov, KhAI Publ., 2008, no. 8 (55), pp. 189 – 192.