Досвід галузевої класифікації проектів наукоємних виробництв на прикладі інжинірингової компанії

Anatoliy Yu. Gaida

Анотація


Розглянуто результати класифікації проектів наукомістких виробництв на прикладі інжинірингової компанії і запропоновано механізм виправлення помилок ручної класифікації.

Ключові слова


управління проектами; класифікація проектів; наукомісткі виробництва

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gaida A. Yu., Gordyeyev B. N., Koshkin K. V. Osobennosti upravleniya resursami proektov naukoemkikh proizvodstv v sudostroenii [Features of resource project management of science-based industries in shipbuilding]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications NUS, 2011, vol.6, pp. 54 – 58

Karpov L. Ye., Yudin V. N. Adaptivnoe upravlenie po pretsedentam, osnovannoe na klassifikatsii sostoyaniy upravlyaemykh obektov [Adaptive control by precedents based on the classification of the states of managed objects]. Trudy Instituta Sistemnogo Programmirovaniya RAN — Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS, 2007, vol. 13, no. 2, pp. 37 – 57.

Koshkin K. V., Gaida A. Yu. Upravlenie resursami portfelya proektov naukoemkikh proizvodstv v sisteme s prognoziruyushchey modelyu [Project portfolio resource management of science-based industries in the system with a predictive model]. Ekonomika i menedzhment sistem upravleniya, Voronezhskiy sbornik nauchnykh trudov — Economy and Management Control Systems, Voronezh, 2013, vol.1, no. 7, pp. 61 – 65 .

Novikov D. A. Upravleniye proyektami: organizatsionnyye mekhanizmy [Project management: organizational mechanism]. Moskow, PMSOFT Publ., 2007.

Dz. Tu, Gonsales R. Printsipy raspoznavaniya obrazov [Principles of pattern recognition]. Moskow, Mir Publ., 1978.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140106

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.