Управління змістом проектів та програм підвищення конкурентноздатності українського газотурбобудування

Serhiy S. Ryzhkov, Konstantin V. Koshkin, Lyudmila S. Chernova

Анотація


Визначено основні напрямки управління змістом проектів та програм підвищення конкурентоспроможності газотурбобудівельної галузі. Запропоновано концепцію формування конкурентоспроможної виробничої програми українського газотурбобудівельного підприємства.


Ключові слова


газотурбобудування; конкуренція; проекти та програми; виробнича програма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Burkov V.N., Burkova I.V., Irikov V.A. Upravlenie innovatsionnym razvitiem regionov: sovremennyy podkhod [Innovating Development Management of Regions]. Problemy teorii i praktiki upravleniya − Problems of the theory and practice of management, Moscow, 2010, no. 11/10, pp 8-12.

Burkova I.V., Tkachenko M.V., Churakov P.P. Zadacha vybora mnozhestva proektov pri vypuske innovatsionnoy produktsii [Release of Innovative Products: Problem of Numerous Projects Selection]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Voronezh state technical university], 2010, vol.6, no 9, pp.120-124.

Gayda A.Yu., Kvasnevskiy Ye.A., Koshkin K.V., Adaptivnoe upravlenie resursami portfelya proektov naukoemkogo proizvodstva v sisteme s prognoziruyushchey modelyu [Adaptive resources management of project portfolio of knowledge-intensive enterprise in the system with predictive model], Tekhnologicheskiye sistemy − Technological systems, 2012, pp. 85–88.

Barkolov P.S., Burkova I.V., Glagolev A.V., Kolpachev V.N. Zadachi raspredeleniya resursov v upravlenii proektami, monogtaph [Resource distribution in project management], Institute problem upravleniya im. V.A. Trapeznikova, Мoscow, 2002. –. 63 p.

Koshkin K., Voznyy A., Shamray, A. Finansirovanie portfelya proektov sudostroitelnogo predpriyatiya [Financing of Project Portfolio of Shipbuilding Enterprise], Skhidno-Evropeyskyi zhurnal peredovych technologii − Eastern-european journal of enterprise technologies, 2010? vol.1, no. 2 (43), pp. 17-19. Available at: URL http://journals.uran.ua/eejet/art-iele/view/2497.

Koshkin K.V., Chernova L.S., Yani A.Yu. Formirovanie ratsionalnogo portfelya proektov naukoemkogo predpriyatiya [Formation of the rational project portfolio of knowledge-intensive enterprise]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovych tekhnologiy [Eastern-european journal of enterprise technologies], 2013, no. 1/10 (61), pp.14-16.

Burkov, V.N., Blintsov, V.S., Koshkin K.V. et al. Mekhanizmy upravleniya proektami i programmami regionalnogo i otraslevogo razvitiya: monograph [Mechanisms of projects and programs management of regional and industry branch development], Nikolayev Torubara Ye.S. Publ., 2010. – 176 p.

Voznyy A.M., Dragomirov V.V., Kazarezov A.Ya., Koshkin K.V., Fateev N.V., Kharitonov Yu.N., Chernov S.K. Modeli, metody i algoritmicheskiye obespecheniya proektov razvitiya naukoemkikh proizvodstv: monograph [Models, methods and algorithms for projects and programs of knowledge-intensive enterprise: monograph], Nikolayev, NUK Publ., 2009. – 194 p.

Ryzhkov S.S., Koshkin K.V., Chernova, L.S. Proektno-orientirovannye podkhody povysheniya konkurentosposobnosti realnogo naukoemkogo sektora ekonomiki Ukrainy [Project-oriented approaches to competitive growth of the existed knowledge-intensive sector of economic activity branch of ukraine], Upravlinnia proektamy: stany ta perspektyvy. Materialy IX Mizhnarodnoi Naukovo-Praktychnoi Konferentsii [Project Management: Status and Prospects. Materials IV Intern. scientific-practical. conf.] Nikolayev, NUK, September 23, 2012, pp 63-64. 2013

Burkov, V.N., Bushuev, S.D., Voznyy, A.M., Koshkin K.V., Ryzhkov S.S., Tanaka Kh., Chernova L.S., Shamray A. N. Sozdaniye i razvitiye konkurentosposobnosti proektnoorientirovannykh naukoemkikh predpriyatiy [Creation and development of competitiveness of project-oriented knowledge-intensive enterprises], Nikolayev Torubara Ye.S. Publ., 2011. – 260 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140202

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.