Багатокритеріальне прийняття рішень при формуванні збалансованого портфеля проектів підвищення безпеки АЕС

Konstantin V. Koshkin, Yevgeniy A. Kvasnevskiy, Tigran G. Grigoryan

Анотація


Запропоновано модель прийняття рішень при формуванні збалансованого портфелю проектів підвищення безпеки АЕС, основану на застосуванні комбінації вербального аналізу рішень та когнітивного моделювання.

Ключові слова


управління проектами; АЕС; прийняття рішень

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Grygorian T. G., Grygorian A. S., Kvasnevskiy E. A. Ranzhirovanie proektov povysheniya bezopasnosti atomnykh elektrostantsiy [Ranking of projects for nuclear power plants safety improvement], Vostochno-evropeyskiy zhurnal peredovykh tehnologiy — Eastern-European journal of enterprise technologies, 2013, no. 1/10 (61). pp. 206 – 209.

Grygorian T. G., Kvasnevskiy E. A., Koshkin K. V. Primenenie kognitivnogo modelirovaniya v otsenke portfeley proektov povysheniya bezopasnosti AES [Application of cognitive modeling in the evaluation of project portfolios improve plant safety], Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zbirnyk naukovykh prats / [Project management and development: Collection of scientific works], Lugansk, SNU im. Dalia Publ., 2012, no. 2 (42), pp. 66 – 70.

Kvasnevskiy E. A. Klassifikatsiya proektov povysheniya urovnya bezopasnosti atomnykh elektrostantsiy [Classification of projects on safety level increase of nuclear power plants], Zbirnyk naukovykh prats NUK — The Collection of Scientific Publications of NUS, Mykolaiv, no. 3 – 4 (444), pp. 133 – 138.

Kendall I., Rollins K. Sovremennye metody upavleniya portfelyami proektov i ofis upavleniya proektami: Maksimizatsiya ROI [Modern methods of project portfolio management and project management office: Maximizing ROI]. Moskow, ZAO «PMSOFT» Publ., 2004. 576 p. .

Kuleshov A. P. Kognetivnye tekhnologii v adaptivnykh modelyakh slozhnykh obektov [Cognitive technologies in adaptive models of complex objects], Informatsionnye tekhnologii i vycheslitelnye sistemy — Information Technology and computing systems, 2007, no. 1, pp. 18 – 29.

Larichev O. I. Verbalnyy analis resheniy [Verbal decision analysis]. Moscow, Nauka Publ., 2006. 181 p.

Pro zatverdzhennia Kompleksnoi (zvedenoi) prohramy pidvyshchennia rivnia bezpeky enerhoblokiv atomnykh elektrostantsii [On approval of the Complex (summary) program of safety improvement power blocks of nuclear power plants]. The Act of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 07.12.2011, no. 1270. Avaible at: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1270-2011-п.

Grigorian T. G., Kvasnevskiy E. A., Koshkin K. V. The Systematization of Terms In project Management of the Nuclear Power Facilities Safety Improvement, Zbirnyk naukovykh prats OPU — The Collection of Scientific Publications of ONPU, 2012, no. 39 (2), pp. 326 – 330.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140107

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.