Імовірнісний аналіз ризикоутворюючих факторів в організаційних завданнях судноремонту

Igor I. Kovalenko, Alena V. Shved, Anton V. Melnik

Анотація


Розглянуто процедуру побудови дерев імовірностей та розрахунку співвідношень імовірнісного виводу на них. Запропоновано ряд прикладів, які ілюструють можливості застосування ймовірнісного виводу при аналізі різних організаційних та організаційно-технічних задач судноремонту в умовах невизначеності та ризику.

Ключові слова


ризик; невизначеність; імовірнісний вивід; граф

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ben A.P., Tereshchenkova O.V., Radin, V.K. Sistema poderzhki prinyatiy resheniy opeativnogo kontolia sudoremonta [Decision support system of operational control of ship repair]. Vestnik Khersonskogo natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Kherson National Technical University], 2008 issue 3, no. 32, pp. 49−53.

Ben A.P., Tereshchenkova O.V. Primeneniye kombinirovannykh system metodov planirovaniya v sudoremontnoy otrasli [Application of combined network planning methods in ship repair industry]. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal “Avtomatyka. Avtomatizatsiia. Elektrotekhnichni kompleksy ta systemy” − Scientific and technical journal "Automation. Automation. Electrotechnical complexes and systems", 2010, issue 1, no. 25, pp. 96−100.

Ben A.P., Tereshchenkova O.V. Ispolzovaniye metoda analiza ierarkhiy dlya prinyatiya resheniy v sfere sudoremonta [The usage of the hierarchy analysis method for decision-making in the field of ship repair]. Vestnik Khersonskogo natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Kherson National Technical University], 2009, issue 1, no. 34, pp. 434–437.

Ben A.P., Bezbakh O.M., Tereshchenkova O.V. Avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema po upravleniyu protsessom sudoremonta [Automated information system on management of ship repair process]. Vestnik Khersonskogo natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Kherson National Technical University], 2004, issue 1, no. 19, pp. 281–285.

Balyakin O.K., Sedykh V.I., Tarasov V.V. Tekhnologiya sudoremonta [Ship Repair Technology]. Moscow, Transport Publ., 1992. 165 p.

Blinov E.K. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya flota i sovremennyye metody sudoremonta [Technical operation of the fleet and modern methods of ship repair]. Leningrad, Sudostroeniye Publ., 1990. 216 p.

Blinov E.K., Rozenberg G.Sh. Tekhnicheskoe obsluzhivanie i remont sudov po sostoyaniyu [Maintenance and repair of vessels as required], Sudostroeniye Publ., Leningrad, 1992. 302 p.

Gmurman V.E. Teoriya veroyatnosti i matematicheskaya statistika [Probability theory and mathematical statistics]. Moscow, Vysshaya shkola Publ.,1979. 368 p.

Kovalenko I.I., Dragan S.V., Sagan V.Ya. Sistemnyy analiz zadach sudovogo korpusostroeniya [System analysis of tasks of marine case production]. Nikolaev, Ilion Publ., 2010. 176 p.

Uzhga-Rebrov O.I. Sovremennye kontseptsii i prilozheniya teorii veroyatnostey [Modern concepts and applications of probability theory]. Rezekn, RA Izdevniecība, 2004.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140206

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.