Інтервальне оцінювання відхилень тривалості робіт при управлінні часом в проектах розробки конструкторської документації судів

Serhiy B. Prykhodko, Oleg O. Kudin

Анотація


Показано можливість застосування інтервального оцінювання відхилень тривалості робіт на основі нормалізуючого перетворення Джонсона та інтервальної арифметики для управління часом у проектах розробки конструкторської документації суден, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання відхилень тривалості робіт та зменшити ризики щодо перевищення строків проектів.


Ключові слова


управління часом проекту; проект розробки конструкторської документації судна; нормалізуюче перетворення Джонсона; інтервальна арифметика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Archibald R. Upravlenie vysokotekhnologichnymi programmami i proektami [Management of high-tech programs and projects]. Moscow, Kompaniya AyTi; DMK Press, 2004. 472 p.

Bakharev B.V., Kovalev A.E. Optimizatsiya normalizuyushchego preobrazovaniya puassonovskogo protsessa dlya otsenki doveritelnogo intervala nesluchaynogo otkloneniya [Optimization of normalizing transformation of poisson process for estimation of confidence interval of nonrandom deviation]. Matematicheskie zametki − Mathematical Notes, vol. 51, issue 2, 1992, pp. 144−146.

Golenko-Ginzburg D. I. Stokhasticheskie setevye modeli planirovaniya i upravleniya razrabotkami [Stochastic network models of development planning and management]. Voronezh, Nauchnaya kniga Publ., 2010. 284 p.

Grey K.F., Larson E.U. Upravlenie proektami [Project management]. Moscow, Delo i Servis Publ., 2003. 528 p.

Kendall M. Statisticheskie vyvody i svyazi [Statistical inference and relationship]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 899 p.

Kolosova Ye.V., Novikov D.A., Tsvetkov A.V. Metodika osvoennogo obema v operativnom upravlenii proektami [Methodology of earned value in operating project management. Moscow, Nits Apostrof Publ., 2000. 156 p.

Prykhodko S.B. Intervalne otsiniuvannia parametriv stokhastychnykh dyferentsialnykh system na osnovi modyfikatsii uzahalnenoho metodu momentiv [Interval estimation of parameters of stochastic differential systems based on modification of generalized moments method]. Materialy XIII Mizhnar. konf. z avtomatychnoho upravlinnia (Avtomatyka-2006) (25.09−28.09.2006) [Materials of XIII International conference on Automatic Control (Automation 2006)]. Vinnytsia, 2007, pp. 69−75.

Prykhodko, S.B. Intervalne otsiniuvannia statystychnykh momentiv nehausivskykh vypadkovykh velychyn na osnovi normalizuiuchykh peretvoren [Interval estimation of statistical moments of non-Gaussian random values based on normalizing transformations]. Matematychne modeliuvannia – Mathematical simulation, 2011, no. 1, issue 24, pp. 9−13.

Prikhodko S.B., Kudin O. A. Modeli i metody upravleniya vremenem v proektakh razrabotki konstruktorskoy dokumentatsii sudna [Models and methods of time management in projects of design vessel documentation development]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2011, no. 1, issue 436, pp. 149−154.

ANSI/PMI 99-001-2004. Rukovodstvo k svodu znaniy po upravleniyu proektamy [Guide to Body of Knowledge on Project Management. Third edition]. Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard, Newtown Square, 2004. 401 p.

Fillips D., Garsia-Dias A. Metody analiza setey [Methods of network analysis]. Moscow, Mir Publ., 1984. 496 p.

Shokin Yu.V. Intervalnyy analiz [Interval Analysis]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1981. 112 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140207

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.