Інноваційні технології в будівництві композитних плавучих доків

Aleksandr S. Rashkovskiy, Dmitriy V. Yermakov, Chzhao Dun

Анотація


Наведено розроблену технологію побудови композитних плавучих доків практично необмеженої підйомної сили та розмірів з окремих великогабаритних частин з наступним безкесонним зрощуванням залізобетонного понтона на плаву без підводно-технічних робіт.

 


Ключові слова


плавучий док; залізобетонний понтон; технологія зрощування понтона; конкурентоспроможні доки; конструктивний ряд доків

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Borchyevskiy O.A., Finkel G.N. Tendentsii razvitiya sudopodemnykh sooruzheniy [Tendencies of Shiplift Structures Development Proektirovanie i ekspluatatsiya sudopodemnykh sooruzheniy [Design and operation of the ship salvaging constructions], Leningrad, Sudostroyeniye Publ., 1977, issue. 87, pp. 8-13.

Goftarsh P.S. Tekhnologicheskie trebovaniya k plavuchim dokam [Technology Requirements to Floating Docks]. Leningrad, Sudostroyeniye Publ., 1979. − 126 p.

Nikolayev B.V. Sostoyanie i perspektivy razvitiya nekotorykh tipov sudopodemnykh sooruzheniy [Status and Prospects of Development of Some Types of Shiplift Structures], Proyekirovaniye i ekspluatatsiya sudopodyemnykh sooruzheniy [Design and operation of the ship salvaging constructions], Leningrad, Sudostroyeniye Publ., 1987, issue. 87, pp. 14-16.

Slutskiy M.G., Maloman V.F. Sposib stykuvannia pidvodnykh chastyn zalizobetonnoi plavuchoi sporudy [Method of joining of underwater parts of reinforced-concrete floating structure] Patent UA, no 7809, 2005. Stated. 17.11.04; Published. 15.07.05. Bul. №7.

Lovyagin M.A., Korsakov V.M., Kaganyer, Ya.B. et al. Plavuchiye metalichiskiye doki [Floating metal docks]. Leningrad, Sudostroyeniye Publ., 1964. – 336 p.

Rashkovskiy A.S., Slutskiy N.G., Konnov V.N. et al. Poyektirovaniye, tekhnologiya i organizatsiya stroityelstva kompozitnykh plavuchikh dokov [Design, technology and organization of composite floating docks construction]. Nikolaev, RAL-poligrafiya Publ., 2008. − 614 p.

Slutskiy N.G. Sostoyanie i perspektivy stroitelstva kompozitnykh plavuchikh sooruzheni [Status and Prospects of Construction of Composite Floating Structures], Bezopasnost moreplavaniya i ee obespechenie pri proektirovanii i postroyke sudov: materialy mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. [Marine Navigation Safety and its Support under Ships Design and Construction: Proceedings of international scientific and technical conference]. Nikolaev, NUK Publ., 2004, pp. 85-87.

Slutskiy N.G., Maloman V.F., Rashkovskiy, A.S. Stroitelstvo zhelezobetonnykh plavuchikh sooruzheniy v Ukraine [Construction of reinforced-concrete floating structures in ukraine], Rybnoye khozyaistvo Ukrainy. Spets. vyp. “Morskiye tekhnologii: problemy i resheniya - 2004” – [Ukrainian fish industry. Special issue "Offshore technology: problems and solutions - 2004"], Kerch, KGMTI Publ., 2004, no 7, pp.11–14.

Slutskiy N.G. Novye napravleniya v proektirovanii i tekhnologii stroitelstva kompozitnykh plavuchikh dokov bolshoy podemnoy sily [New Trends in construction design and technology of composite floating docks of large lift capacity], Aktualnye problemy proektirovaniya i ekspluatatsii sudov. Mater. nauch. simpoziuma Transport [Urgent problems of ship design and exploitation. Proceedings of scientific symposium Transport], Odessa, Chernomorye Publ., 2008, Vol. 1, pp. 18-23.

Slutskiy N.G., Rashkovskiy A.S. Opyt stroitelstva kompozitnykh plavuchikh dokov bolshoy podemnoy sily na KhGZ «Pallada» [Construction Experience of Composite Floating Docks of Large Lift Capacity at KSP “Pallada”] Rybne hospodarstvo Ukrainy [Ukrainian fish industry], Kerch, KGMTI Publ., 2007, no 3-4, pp. 44-46.

Slutskiy N.G., Rashkovskiy A.S., Yermakov D.V. Ekonomicheskaya effektivnost stroitelstva i ekspluatatsii kompozitnykh plavuchikh dokov bolshoy podemnoy sily [Economic efficiency of construction and exploitation of composite floating docks of large lift capacity]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zbirnyk naukovykh prats [Economy: Issues of Theory and Practice: Coll. sciences. works]. Dnipropetrovsk, DNU Publ., 2007, issue 232, vol. 3, pp. 614-621.

Slutskiy N.G, Konnov V.N. and Rashkovskiy A.S. Modulnoe formirovanie kompozitnykh plavuchikh dokov bolshikh gabaritnykh razmerov [Modular formation of composite floating docks of large dimensions], Perspektywiczne opracowania nauki i techniki : мateriały II мiędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. T. 10. Techniczne nauki [Of Projective formation of science and technology. Materials of II International Scientific and Practical Conference. Tome 10. Engineering sciences]. Przemyśl, Nauka i studia Publ., 2007, pp. 31-34.

Slutskiy N.G. Razrabotka tekhnologii stroitelstva kompozitnykh plavuchikh dokov bolshoy podemnoy sily [Development of Construction Technology of Composite Floating Docks of Large Lift Capacity], Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], Nikolaev, NUS Publ., 2007, no. 3(414), pp. 3-10.

Slutskiy N.G. Srashchivanie na plavu chastey zhelezobetonnogo pontona kompozitnogo plavuchego doka bolshoy podemnoy sil [Binding Afloat of Parts of Reinforced-concrete Pontoon of Composite Floating Dock of Large Lift Capacity]. Sovryemyennye napravlyeniya tyeoryeticheskikh i prikladnykh issledovaniy: Sbornik naychnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. T. 1. Transport [Modern trends of theoretical and applied studies: collection of scientific papers International Scientific and Practical Conference. Vol. 1. Transport]. Odessa, 2007, pp. 18-22.

Tankhelson G.V. Zhelezobetonnye plavuchiye doki [Reinforced-concrete floating docks]. Leningrad, Sudpromgiz Publ., 1960. – 316 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140208

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.