Існуючі передумови та економічна доцільність реалізації CNG-технологій на Чорному морі

Yevstakhiy I. Kryzhanovskiy, Oleg G. Dzeba, Valeriy V. Zaytsev, Andrey P. Dzhus, Aleksandr M. Susak, Vladimir V. Zaytsev

Анотація


Розглянуто можливість і доцільність застосування для шельфу Чорного моря технології транспортування стиснутого природного газу для транспортування його до берегових терміналам. Доведено актуальність такого транспортування при необхідності швидкого освоєння і початку транспортування видобутого природного газу з недавно пробурених газових свердловин.

Ключові слова


стиснутий природний газ; рухливий трубопровід; газопровід; баржа; свердловина

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kryzhanivskyi Ye.I., Zaitsev V.V., Romanovskyi H.F., Karpash O.M., Honcharuk M.I., Zaitsev D.V., Zaitsev Val.V. Sposib transportuvannia stysnutoho pryrodnoho hazu [Method of the compressed natural gas transportation] Patent UA, no. u200804626, 2008.

Kryzhanivskyi Ye.I., Zaitsev V.V., Zaitsev Val.V., Zaitsev D.V. Transportnyi CNG-modul [The transport CNG-module] Patent UA, no. u 200903995, 2009.

Kryzhanivskyi Ye.I., Zaitsev V.V., Zaitsev Val.V., Zaitsev D.V. Sposib morskoho transportuvannia stysnutoho pryrodnoho hazu v CNG-moduliakh [Method of compressed natural gas sea transportation in the CNG-modules] Patent UA, no. u 200903996, 2009.

Paton B.Ye., Kryzhanivskyi Ye.I., Savytskyi M.M., Shvydkyi E.A., Zaitsev V.V., Mandryk O.M. Sposib transportuvannia stysnutoho pryrodnoho hazu rukhomym truboprovodom [Method of compressed natural gas transportation by means of movable pipeline] Patent UA, no. u 201114580, 2012.

Paton B.Ye., Kryzhanivskyi Ye.I., Savytskyi M.M., Piatnychko O.I., Zaitsev V.V., Mandryk O.M. Barzha-plit dlia transportuvannia stysnutoho pryrodnoho hazu [The barge-raft for the compressed natural gas transportation] Patent UA, no. u 201113979, 2012.

Kryzhanivskyi Ye.I., Dzoba O.H., Dzhus A.P., Mironov Yu.V. Tekhniko-ekonomichni aspekty transportuvannia pryrodnoho hazu iz morskykh rodovyshch [Technical and economic aspects of the natural gas transportation from offshore deposits]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnich-noho universytetu nafty i hazu [Scientific Bulletin of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas], 2013, no. 2, issue 35, pp. 7 – 15.

Hozhyk P.F., Yevdoshchuk M.I., Stavytskyi Ye.A., Hladun V.V., Halko T.M., Polukhtovych B.M., Proskuriakov O.A., Zakharchuk S.M., Verkhovtsev V.H., Klochko V.P., Maksymchuk P.Ya., Dovzhok T.Ye., Fedun O.M., Kolodii E.O., Kolodii I.V., Sedlerova O.V., Koval A.M., Pakholok O.V., Melnychuk P.M., Danylevych V.Ya., Fedyshyn A.I., Tarkovska V.A., Tkachenko A.I., Volkova O.V., Romaniuk V.A., Varkholiak L.A. Naftohazoperspektyvni obiekty Ukrainy. Naukovi i praktychni osnovy poshukiv rodovyshch vuhlevodniv v ukrainskomu sektori Prykerchenskoho shelfu Chornoho moria [Oil and gas prospective targets in Ukraine. Scientific and practical foundations of search of hydrocarbon deposits in the Ukrainian sector of the Prikerchenskiy shelf]. Kyiv, Edelveis Publ., 2011. 440 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20140209

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.