DOI: https://doi.org/10.15589/smi20150101

Вплив високочастотних коливань електрода на геометрію проплавлення при автоматичному наплавленні під флюсом

Stanislav V. Dragan, Yuriy O. Yaros, Ivan V. Simutienkov, Vasiliy Ya. Trembich

Анотація


Наведено результатидослідження впливу швидкості переміщення джерела нагріву - зварювальної дуги при автоматичному наплавленні під флюсом з високочастнотними коливаннями електрода на температурне поле в основному металі та геометрію зони проплавлення. Розрахунковим шляхом визначено області, що відповідають різному ефекту від впливу параметрів поперечних високочастотних коливань електрода на стійкість дуги, характер перенесення металу та геометрію зони проплавлення.

Ключові слова


наплавлення під флюсом; коливання електрода; температурне поле; зона проплавлення; перенесення металу.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Alov A.A., Vinogradov V.S. Vliyanie vibratsii elektroda na protsess dugovoy svarki i svoystva shvov [Effect of vibration on the electrode arc welding process and the properties of welds]. Svarochnoe proizvodstvo – Сварочное производство, 1958, no. 9, pp. 19–22.

Goloborodko Zh.G., Dragan S.V., Simutenkov I.V. Avtomaticheskaya naplavka pod flyusom konstruktsionnykh staley s poperechnymi vysokochastotnymi peremeshcheniyami elektroda [Automatic submerged arc cladding of structural steels with high-frequency transverse movement of the electrode]. Avtomaticheskaya svarka – The Paton Welding Journal, 2013, no. 6, pp. 35–38.

Dragan S.V., Simutenkov I.V., Ignatenkov O.V. Metodika opredeleniya parametrov vysokochastotnykh mekhanicheskikh kolebaniy elektroda pri avtomaticheskoy naplavke pod flyusom [The method of calculating the high-frequency mechanical vibrations electrode at automatic arc cladding]. Visnyk DDMA [Вісник ДДМА],2012, no. 3, pp. 124–129.

Lenivkin V.A., Dyurgerov N.G., Sagirov H.N. Tekhnologicheskie svoystva svarochnoy dugi v zashchitnykh gazakh [Technological properties of the arc gas shielded]. Мoscow, Maschinostroenie Publ., 1989. 264 p.

Leskov G.I. Elektricheskaya svarochnaya duga [Electric arc]. Мoscow, Maschinostroenie Publ., 1970. 335 p.

Simutenkov I.V., Dragan S.V., Gal A.F. Prystrii dlia podavannia elektrodnoho drotu [Device for feeding welding wire] Patent UA, no. 104894, 2011.

RD 212.0080-87. Rukovodyashchiy dokument po standartizatsii. Pravila. Avtomaticheskaya naplavka stalnykh tsilindricheskikh detaley uglerodistoy i korrozionnostoykoy stalyu pod flyusom. Osnovnye polozheniya [Руководящий документ по стандартизации. Правила. Автоматическая наплавка стальных цилиндрических деталей углеродистой и коррозионностойкой сталью под флюсом. Основные положения]. Мoscow, 1988. 57 p.

Rykalin N.N. Raschety teplovykh protsessov pri svarke [Calculations of thermal processes in welding]. Мoscow, Maschinostroenie Publ., 1951. 296 p.

Rykalin N.N. Prostranstvennoe raspredelenye temperaturы pry duhovoi svarke [Spatial distribution of temperature in arc welding]. Leningrad, Akademii nauk SSSR Publ., 1941. 56 p.

Simutenkov I.V., Dragan S.V. Stabilnost dugovogo protsessa pri avtomaticheskoy naplavke pod flyusom s vysokochastotnymi kolebaniyami elektroda [The stability of the arc process for automatic submerged arc surfacing with high-frequency vibrations of the electrode]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2014, no. 4 , pp. 43–48.

Lebedev V.A., Dragan S.V., Goloborodko J.G., Simutenkov I.V. Upravlenie razmerami valika pri naplavke pod flyusom s poperechnymi vysokochastotnymi impulsnymi peremeshcheniyami elektroda [Control the size overlay when submerged cladding with high-frequency impulses transverse movement of the electrode]. Zagotovitelnye proizvodstva v mashinostroenii – Заготовительные производства в машиностроении, 2014, no. 4, pp. 6–10.

Frumin I.I. Avtomaticheskaya elektrodugovaya naplavka [Automatic arc welding]. Kharkov, 1961. 423 p.