Підвищення міцнісних характеристик сталі 18Х2Н4МА

Aleksandr N. Dubovoy, Gennadiy V. Volkov, Aleksandr A. Zhdanov

Анотація


Досліджено вплив передрекристалізаційної термічної обробки на между міцності, твердість і втомну міцність сталі 18Х2Н4МА після дробоструминної обробки.

Ключові слова


пластична деформація; передрекристалізаційна термічна обробка; міцність, твердість; утомна міцність; субструктура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gorelik S.S., Dobatkina S.V., Kaputkina L.M. Rekristallizatsiya metallov i splavov [Metals and Alloys Recrystallization]. Moscow, MISIS Publ., 2005. 432 p.

Gorelik S.S., Rastorguev L.N., Skakov Yu.A. Rentgenograficheskiy i elektronnoopticheskiy analiz [X-ray and Electron-Optical Analysis]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1970. 336 p.

Gusev A.Y., Kurlov A.S. Attestatsiya nanokristallicheskikh materialov po razmeru chastits (zeren) [Certification of Nanocrystalline Materials According to the Particles Size]. Metallofizika i noveishiye tekhnologii − Metal physics and advanced technologies, 2008 vol. 30, no. 5, pp. 679−694.

Doshchechkina Y.V., Diachenko S.S., Ponomarenko Y.V., Aksonova S.Y., Lobanov V.K. Vplyv poverkhnevoho zmitsnennia na mekhanichni vlastyvosti vyrobiv [The Influence of Surface Hardening on the Mechanical Properties of Products]. Zbirnyk naukovykh prats Avtomobilnyi transport [Collection of scientific publications Automobile transport], 2005, no. 16, pp. 79−82.

Dubovyi O.M., Kulik S.H., Zhdanov O.O., Bobrov M.M., Myrko O.Y. [The Effect of Strain and Alloying Elements on the Hardness of Steel and Sputtered Coatings after Prorecrystallization Heat Treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2011, no.2, pp. 36−44.

Dubovyi O.M., Lebedeva N.Yu., Yankovets T.A. Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na fizyko-mekhanichni vlastyvosti napylenykh pokryttiv ta deformovanykh metaliv ta splaviv [The Effect of Prorecrystallization Heat treatment on Physical and Mechanical Properties of Sputtered Coatings and Deformed Metals and Alloys]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metallurgy and metal processing], 2010, no. 3, pp. 7−10.

Dubovyi O.M., Lebedeva N.Yu. Yankovets, T.A., Karpechenko A.A. Zhdanov O.O. Doslidzhennia mozhlyvostei pidvyshchennia fizyko-mekhanichnykh vlastyvostei deformovanykh metaliv i splaviv termichnoiu obrobkoiu [Research of Opportunities to Improve the Physical and Mechanical Properties of Metals and Alloys Deformed by Heat Treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2010, vol. 3, no. 432, pp. 69−79.

Papshev D.D. Otdelochno-uprochnyayushchaya obrabotka poverkhnostnoy plasticheskoy deformatsiey [Finishing and Reinforcement Treatment of Surface Plastic Deformation], Moscow, Mashinobuduvannia Publ., 1978. 152 p.

Dubovyi O.M., Yankovets N.Yu., Lebedeva Yu.O., Kazimirenko Yu.O., Zhdanov O.O., Bobrov M.M. Sposib deformatsiino-termichnoi obrobky metaliv ta splaviv [Means of Deformation and Heat Treatment of Metals and Alloys] Patent UA, no. 95378, 2010.

Poliak M. S. Tekhnolohiia zmitsnennia. Tekhnolohichni metody zmitsnennia [Strengthening Technology. Technological Methods of Strengthening]. Moscow, Mashynobuduvannia Publ., 1995. 688 p.

Ponomarenko I.V., Dyachenko S.S., Doshchechkina Y.V., Kondratenko Y.Y. Vliyanie razlichnykh metodov poverkhnostnogo uprochneniya na ustalostnuyu prochnost [The Effect of Different Methods of Surface Hardening on the Fatigue Strength]. Vestnik KHNADU [Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University], 2006.

Sindo D., Oikava T. Analiticheskaya prosvechivayushchaya elektronnaya, monograph [Analytical Transmission Electron Microscopy]. Moscow, Tekhnofera Publ., 2006. 246 p.

Terentev V.F., Baykova A.A. Tsiklicheskaya prochnost submikro- i nanokristallicheskikh metallov i splavov [Cyclic Strength of Submicron and Nanocrystalline Metals and Alloys (Review)]. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashinobuduvanni − New materials and technologies in metallurgy and engineering, 2010, no.1, pp. 8−24.
DOI: https://doi.org/10.15589/smi20150104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.