Формування інтегрованої системи стратегічного управління реструктуризацією суднобудівного підприємства

Ganna V. Iefimova

Анотація


Розглядається формування інтегрованої системи стратегічного управління реструктуризацією суднобудівного підприємства. Була розроблена система стратегічного управління реструктуризацією суднобудівного підприємства, що враховує цілі розвитку суднобудівного комплексу України. Побудована системна модель стратегічного управління реструктуризацією суднобудівного підприємства. Визначено склад і взаємозв'язок функцій цієї моделі. Це дає можливість забезпечити цілеспрямовані перетворення суднобудівних підприємств з урахуванням загальної стратегії розвитку галузі та його виробничого потенціалу.

Ключові слова


суднобудування; стратегія; стратегічне управління; реструктуризація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Behlytsia V. P. Stratehiia pidvyshchennia konkurentospromozhnosti sudnobuduvannia [The strategy of increasing the competitiveness of shipbuilding]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia [Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management], 2011, issue 4, pp. 53 – 60.

Borshch V. I. Stan ta problemy rozvytku pidpryiemstv sudnobudivelnoi haluzi promyslovosti Ukrainy [The condition and problems of development of Ukrainian shipbuilding industry]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal [Economy: Realities time], 2014, issue 3 (13), pp. 22 – 29.

Iefimova G. V. Monitorynh efektyvnosti restrukturyzatsii sudnobudivnoho pidpryiemstva [The monitoring of the effectiveness of shipyards restructuring]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of the Khmelnytsky National University], 2015, issue 3, vol. 1, pp. 19 – 25.

Izmalkova S. A., Golovina T. A., Zakirov A. I. Kontseptsiya strategicheskogo upravleniya promyshlennymi sistemami v sovremennykh usloviyakh ekonomiki [The concept of strategic management of industrial systems in the current conditions of the economy]. Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki [News TSU. Economic and legal science], 2015, issue 2 – 1, pp. 3 – 10.

Melnyk N. O. Suchasni problemy sudnobuduvannia Ukrainy [Modern directions of theoretical and applied researches]. Available at: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-ofindividual-conferences/march-2013.

Pokotilov I. F. Pryntsypovi pidkhody do pidvyshchennia konkurentospromozhnosti sudnobudivnoi haluzi Ukrainy [The principal approaches to improving the competitiveness of the shipbuilding industry of Ukraine]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: Zbirnyk naukovykh prats [Project management and development of production: Collected Works], 2010, issue 3 (35), pp. 125 – 130.

Khachaturov E. B., Nikisha D. O. Rol i mistse sudnobuduvannia v systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [The principal approaches to improving the competitiveness of the shipbuilding industry of Ukraine]. Mytna sprava — Customs business, 2013, no. 4 (88), pp. 101 – 107.

Integration definition for function modeling (IDEFО). Draft Federal Information Processing Standards Publication. Available at: www.idef.com.

Shipping and Shipbuilding Markets. Annual review 2014. Barry Rogliano Salles. Available at: http://www.brs-paris.com/annual/annual_histo/annual_review_2014-a.pdf.
DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20160103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.