Проблеми регуляторної діяльності держави в сфері море господарювання України

Larysa Yu. Vdovychenko, Maryna V. Volosiuk

Анотація


Визначено проблеми існуючого в Україні процесу здійснення регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання, надано рекомендації з удосконалення регуляторної діяльності держави у сфері море господарювання.

Ключові слова


державна морська політика, регуляторна діяльність, регуляторний процес, сфера морегосподарювання, регуляторний акт, інформаційні відносини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vdovychenko L. Yu. Problemy informatsiinykh vidnosyn subiektiv rehuliatornoi diialnosti ta mekhanizmy yikh vyrishennia [Problems of informative relations of subjects of regulatory activity and mechanisms of their solution] Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia : zbirnyk naukovykh prats — Recent issues of government: collection of scientific publications, 2013. issue 3(55), pp. 48 – 54.

Tarhanova L. B. Morskaya deyatelnost kak predmet mezhdistsiplinarnogo issledovaniya [Marine activity as the object of interdisciplinary research]. Problemnyy analiz i gosudarstvenno upravlencheskoe proektirovanie politologiya. Ekonomika pravo: nauchnyy zhurnal — The Problem analysis and state administrative planning political science. An economy is a right: scientific magazine, 2012, issue 2. pp. 43 – 57.

Zakon Ukrayiny “Pro zasady derzhavnoyi regulytornoyi polityky u sferi hospodarskoi diyalnosti” vid 11.09.2003r. No. 1160-IV VR [On the bases of regulatory policy in the field of economic activity: Ukrainian law, dated 11.09.2003, No. 1160-IV VR]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Konventsiya Organizatsii Obedinennykh Natsiy po morskomu pravu ratifitsirovana Zakonom Ukrainy № 728-XIV (728-14) ot 03.06.1999g. [Convention of United Nations on a naval law is ratified by Law of Ukraine, dated 03.06.1999, No. 728 – XIV (728-14)]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_057.

Pro zatverdzhennia Morskoi doktryny Ukrainy na period do 2035 roku / Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07 zhovtnia 2009 r. №1307 [About claim of the Marine doctrine of Ukraine on a period to 2035 / Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine, dated 07.10.2009, No. 1307]. — Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi rehuliatornoi sluzhby Ukrainy [Official web-site of Government regulatory service of Ukraine]. Available at: http://www.dkrp.gov.ua.

United Nations e-government Survey 2008: From e-government to Connected Governance. United Nations. New York, United Nations publication, 2008. Available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028607.pdf.
DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20160105

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.