Правові режими морських просторів як фактор господарської діяльності

Vladymir N. Parsyak, Kateryna V. Parsyak

Анотація


Викладений зміст правових режимів морських просторів у їхній трактовці розробниками Конвенції Організації Об’єднаних Націй «Про морське право» (інших міжнародних домовленостей) та розвитку національними законодавчими актами України. Наведена систематизація правових режимів морських просторів, а також графічні моделі визначення їхньої довжини. Зазначені економічні наслідки розмежування морських просторів для прибережних держав та тих з них, які не мають безпосереднього виходу до моря (океану). Окреслені зобов'язання прибережних держав, що випливають з цього статусу. Підкреслена їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства та охорони Світового океану (його вод й ресурсів) від забруднення, надмірної експлуатації і виснаження.

Ключові слова


Світовий океан, морська економіка міжнародне право, міжнародне морське право, морські простори, правові режими морських просторів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vodnyj kodeks Ukrajiny [Water Code of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80/page

Vylegzhanin A. N., Kalamkaryan A. K uchetu mezhdunarodno-pravovogo opyta v rabote po kodifikatsii morskogo zakonodatelstva Rossii [To the issue of taking into account international legal experience in the work on the codification of maritime legislation of Russia]. Gosudarstvo i pravo — State and law, 2005, issue 3. pp. 49 – 61.

Deklaratsii, konventsii i drugie normativnye dokumenty OON. Opredelenie terminov [Declarations, conventions and other normative documents of the UN. Term definitions]. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/index.shtml

Dejaki pytannja rozporjadzhennja zemeljnymy diljankamy vodnogho fondu. Rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 07.10.2009 № 1395-r [Some issues of land disposal of water resources. Cabinet of Ministers of Ukraine dated 07.10.2009 number 1395-r]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1395-2009-%D1%80

Dogovor o zapreshchenii razmeshcheniya na dne morey i okeanov i v ego nedrakh yadernogo oruzhiya i drugikh vidov oruzhiya massovogo unichtozheniya [Treaty on the Prohibition of the placing of nuclear weapons and other weapons of mass destruction on the seabed and ocean floor and in its subsoils]. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/seabed_wmd_prohibitation.shtml

Zakon Ukrajiny «Pro derzhavnyj kordon Ukrajiny». [The Law of Ukraine «On the state border of Ukraine»]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1777-12

Zakon Ukrajiny «Pro vykljuchnu morsjku ekonomichnu zonu Ukrajiny» [The Law of Ukraine «On the exclusive marine economic zone of Ukraine»]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/162/95-вр

Zakon Ukrainy «O morskikh portakh Ukrainy» [The Law of Ukraine «On the sea ports of Ukraine»]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4709-17

Zminy, shho vnosjatjsja do postanov Kabinetu Ministriv Ukrajiny shhodo zdijsnennja ekologhichnogho ta radiologhichnogho kontrolju [Changes made for the Cabinet of Ministers of Ukraine on the implementation of environmental and radiological monitoring.]. Available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248652337

Informatsionno-spravochnyy sayt «Ukraina» [«Ukraine» Information and reference site]. Available at: http://proukraine.net.ua/?page_id=243

Kyslovsjkyj V. P., Trjukhan M. O. Vnutrishni morsjki vody Ukrajiny [Internal sea waters of Ukraine]. Visnyk gheodeziji ta kartoghrafiji — Bulletin of Geodesy and Cartography, 2012. issue 4 (79). pp. 18 – 25.

Kodeks torgovogo moreplavaniya Ukrainy [Merchant Shipping Code of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80

Konventsiya OON po morskomu pravu [United Nations Convention on the Law of the Sea]. Available at: http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf

Konventsiya o sokhranenii zapasov anadromnykh vidov v severnoy chasti Tikhogo okeana [The Convention on the Conservation of Anadromous Stocks in the North Pacific Ocean]. Available at: http://uristu.com/library/konventsii/konvenciy_626/

Konventsiya o borbe s nezakonnymi aktami, napravlennymi protiv be-zopasnosti morskogo sudokhodstva [Convention on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation]. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/maritme.shtml

Lemekha S. Isklyuchitelnaya (morskaya) ekonomicheskaya zona Ukrainy: brakonery zdes ne khodyat [Exclusive (maritime) economic zone of Ukraine: the poachers do not go here]. Available at: http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/isklyuchitelnaya-morskaya-ekonomicheskaya-zona-ukrainy-brakonery-zdes-ne-hodyat

Mezhdunarodnaya konventsiya po predotvrashcheniyu zagryazneniya s sudov [The International Convention on the Prevention of Pollution from Ships]. Available at: http://www.randewy.ru/prot/marpol.html

Mezhdunarodnyy organ po morskomu dnu [International Seabed Authority]. Available at: http://www.un.org/ru/law/lawsea/seabed/index.shtml

Morskie akvatorii v mezhdunarodnom prave [Marine waters in international law]. Available at: http://geo.1september.ru/article.php?ID=200702114

Ot upadka k ozdorovleniyu. Kompleks mer po spaseniyu mirovogo okeana. Doklad Komissii po problemam mirovogo okeana [From declination to recovery. The complex of measures to rescue the World ocean. Report of the Commission on the World ocean problems]. Available at: https://missionocean_www_uploads.s3.amazonaws.com/goc-summary-report-ru-53a9d1706db0d.pdf

Parsyak V. N. Mirovoy okean v strukture faktorov materialnogo proizvodstva [World ocean in the structure of the material production factors]. Sudostroenie i morskaya infrastruktura — Shipbuilding and marine infrastructure, 2015.

Parsyak V. N. Teoriya institutsionalizma i budushche sudostroeniya Ukrainy [The theory of institutionalism and the future of shipbuilding in Ukraine]. Sudostroenie i morskaya infrastruktura — Shipbuilding and marine infrastructure, 2015, issue 4.

Ploshchad stran mira [The area of countries]. Available at: http://ostranah.ru/_lists/area.php

Polozhennja pro porjadok pidghotovky ta podannja informaciji pro vantazh dlja jogho bezpechnogho morsjkogho perevezennja [Regulations on the procedure for the preparation and submission of information on cargo for its safe maritime transportation]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0848-98

Statistika piratskikh napadeniy za 2014 g. [ Statistics of pirate attacks in 2014]. Available at: http://www.msecurity.ru/rus/page161/

Pardo A. The Common Heritage: Selected Papers on Oceans and World Order 1967-1974. Valletta, Malta University Press Publ., 1975, 549 p.

Solesvik M. Z. Challenges for the Norwegian Maritime Sector in Ukraine. Naukovi Prazi — Scientific publications, 2006, V. 40, issue 1, pp. 94 – 98.
DOI: https://doi.org/10.15589/SMI20160106

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.